O nas

Początek działalności Domu Dziecka sięga roku 1939, kiedy to pod nazwą “Sierociniec” był prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr św. Wincentego a’Paulo. W latach pięćdziesiątych placówka stała się instytucją świecką o nazwie Dom Małego Dziecka usytuowaną przy ulicy Łącznica. W roku 1981 siedzibą placówki został budynek przy ulicy Paczkowskiego 16.

Kolejne reformy wprowadzane w systemie oświaty oraz systemie pomocy społecznej sprawiły, iż od roku 1993 dotychczasowa nazwa została zmieniona na Dom Dziecka, przy niezmienionej działalności.

Dom Dziecka jest placówką opiekuńczo – wychowawczą, obejmującą całkowitą opieką dzieci pozbawione całkowicie,częściowo lub okresowo opieki rodzicielskiej, od 10 r.ż. do pełnoletności.

Do 2003r. w placówce przebywało ponad 50 dzieci. Obecnie, zgodnie z Rozporządzeniem dotyczącym placówek opiekuńczo – wychowawczych, nasz Dom jest przygotowany na 28 miejsc. Mogą tu także przebywać dzieci niepełnosprawne, o ile nie wymagają stałej opieki medycznej.

Wychowankowie mieszkają w dwóch 14 osobowych grupach. Na terenie placówki prowadzone są zajęcia terapeutyczno – wychowawcze oraz praca z rodzicami, którzy wyrażą wolę podjęcia działań zmierzających do naprawy sytuacji rodziny.

Wychowankowie uczestniczą w codziennych pracach domowych – ucząc się tym samym czynności typowych dla życia rodzinnego, uczęszczają do szkół, biorą udział w zajęciach na terenie placówki i poza nią. Każdy wychowanek przebywający w naszym Domu ma zagwarantowaną fachową opiekę medyczną, wychowawczą i terapeutyczną.

Placówka przy realizacji podstawowych celów współpracuje z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) w Gnieźnie, Ośrodkami Adopcyjno – Opiekuńczymi, Sądami, Ośrodkami Pomocy Społecznej, instytucjami edukacyjnymi, Policją.

Podstawą przyjęcia do placówki jest skierowanie wydane przez PCPR w Gnieźnie.

Organem prowadzącym naszą placówkę jest Starostwo Powiatowe w Gnieźnie.

Jesteśmy zarejestrowani w wojewódzkim rejestrze placówek opiekuńczo – wychowawczych pod pozycją 5.